Governor Rick Scott urged by FL BAR to Veto Alimony Legislation

(561) 838-9595